Partner Przy współpracy

REGULAMIN INTERNETOWEGO SERWISU „KtoKogo.pl”

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługa realizowana za pośrednictwem serwisu www.KtoKogo.pl (dalej Usługa) świadczona jest przez Spółkę Onet S.A., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym — rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy Spółki: 7 580 648,00 zł (wniesiony w całości), NIP: 734-00-09-469, zwana dalej Onet
 2. Świadczenie Usługi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w czasie korzystania z Usługi do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przystąpienie do korzystania z Usługi oznacza, że Użytkownik potwierdza oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Regulamin — niniejszy regulamin;
 2. Serwis — serwis internetowy KtoKogo znajdujący się w pod adresem internetowym www.KtoKogo.pl;
 3. Usługa — usługa lub usługi świadczone w ramach Serwisu polegające na dostarczeniu zestawu narzędzi internetowych umożliwiających Użytkownikom, w szczególności:
  • wyszukiwanie osób pełniących określone Funkcje w podmiotach, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS,
  • przeglądanie spisu osób których dane, jako pełniących określone Funkcje w podmiotach podlegających obowiązkowemu wpisowi do KRS znajdują się w KRS,
  • przeglądanie informacji o pełnionych aktualnie przez daną osobę Funkcjach w zarządach podmiotów podlegających obowiązkowym wpisom do KRS,
  • przeglądanie informacji o Osobach Współwystępujących w KRS z daną osobą,
  • przeglądanie spisu podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do KRS, w których Osoby Współwystępujące w KRS z daną osobą pełniły określone Funkcje
  • przeglądanie spisu podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do KRS, w których Osoby Współwystępujące w KRS z daną osobą pełnią określone Funkcje,
  • zamówienie Raportu płatnego przygotowanego przez Info Veriti na temat pełnionych w przeszłości przez daną osobę Funkcji oraz pełnionych aktualnie Funkcji podlegających obowiązkowemu wpisowi do KRS innych niż Funkcje w zarządach podmiotów.
 4. Płatny raport — usługa świadczona przez Info Veriti za dodatkową opłatą i na zasadach określonych w odrębnym regulaminie dostępnym pod adresem http://www.infoveriti.pl/regulamin.html. Raport zawiera informacje o wszystkich zdarzeniach (obecnych i archiwalnych) podlegających wpisowi do KRS a dot. danej osoby, w tym m.in. powołanie i odwołanie z danej Funkcji wraz z dokładnymi datami tych zdarzeń oraz wniesienie lub zmiana wysokości udziałów lub akcji.
 5. KRS — Krajowy Rejestr Sądowy — rejestr publiczny, którego strukturę, zawartość, zasady prowadzenia, aktualizacji reguluje ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r (Dz. U 1997, nr 121 poz. 769 z późniejszymi zmianami) o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 6. Baza osób KRS — to baza danych, której producentem jest Info Veriti. Baza zawiera wpisy w KRS dotyczące powołań i odwołań osób z następujących funkcji w podmiotach, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS:
  • prowadzący dany podmiot: zarząd, zarząd w oddziale ,zarząd komisaryczny, zarząd upadłego
  • założyciele; udziałowcy, akcjonariusze lub wspólnicy (w zależności od formy prawnej podmiotu );
  • rada nadzorcza; drugi organ nadzorczy; trzeci organ nadzorczy;
  • pełnomocnicy, prokurenci, przedstawiciele;
  • kuratorzy; likwidatorzy; syndycy.
 7. Osoby Współwystępujące w KRS — osoby które w tym samym czasie co dana osoba pełniły lub pełnią Funkcje w ramach tego samego podmiotu podlegającego obowiązkowemu wpisowi do KRS.
 8. Funkcja — wskazane w Bazie osób KRS funkcje pełnione w podmiotach podlegających obowiązkowemu wpisowi do KRS.
 9. Administrator — podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Onet S.A.
 10. Użytkownik — oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu.
 11. Portal Onet — strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Onet i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością Onet
 12. Info Veriti — to firma INFO VERITI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBSŁUGA SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Badylarskiej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281199, NIP 522-28-54-188.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI SERWISU

 1. Serwis KtoKogo.pl bazuje na informacjach zamieszczonych w KRS, dostarczonych Administratorowi przez Info Veriti w postaci Bazy osób KRS.
 2. KRS skonstruowany jest w taki sposób, że nie ma w nim informacji o składzie zarządu czy innego organu spółki (np. rady nadzorczej ) na dany dzień. Są natomiast informacje o stanie na dzień wpisu podmiotu do KRS oraz informacje o późniejszych zmianach: kiedy ktoś został wpisany i kiedy wykreślony z pełnienia danej Funkcji. Dlatego też w celu zaprezentowania Użytkownikowi aktualnej informacji Administrator przetwarza i interpretuje w/w informacje przyjmując następujące założenia (które w szczególnych, nielicznych przypadkach mogą odbiegać od stanu faktycznego):
  a) łączenie działalności osoby pełniącej Funkcje w podmiotach podlegających obowiązkowemu wpisowi do KRS opiera się na numerze PESEL. W przypadku osób nie posiadających numeru PESEL nie dokonuje się przetwarzania i interpretacji informacji.
  b) jeżeli istnieje wpis oraz wykreślenie (z data późniejszą niż wpis) dot. pełnienia Funkcji w danym podmiocie — zakłada się, że osoba nie pełni już tej Funkcji;
  c) jeżeli istnieje wpis i brak jest wykreślenia (z data późniejszą niż wpis) dot. pełnienia Funkcji w danym podmiocie — zakłada się, że osoba aktualnie pełni tę Funkcję;
  d) jeżeli istnieje wpis i brak jest wykreślenia (z data późniejszą niż wpis) dot. pełnienia Funkcji w danym podmiocie, który został zlikwidowany po dacie objęcia Funkcji — zakłada się, że osoba nie pełni już tej Funkcji (od daty likwidacji podmiotu).

IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu KtoKogo.pl jest nieodpłatne dla wszystkich Użytkowników. W serwisie można złożyć zamówienie na usługę — Raport płatny świadczoną przez Info Veriti, warunkiem skorzystania z tej usługi jest wniesienie stosownej opłaty oraz zaakceptowanie Regulaminu Info Veriti.
 2. Do tego, aby być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowej prezentacji w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika. Każdy Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administratora warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz Netykietą, a w szczególności do:
  a) działania w sposób nie naruszający praw Info Veriti, w tym w szczególności prawa do bazy danych Baza osób KRS,
  b) nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu KtoKogo.pl,
  c) nie podejmowania działań polegających na masowym pobieraniu danych z Serwisu.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować listownie na adres: Onet S.A. ul. Pilotów 10 31-462 Kraków lub mailowo na adres ktokogo@portal.onet.pl.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14-tu dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych i niezawinionych od Onet (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Onet ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/sad_konsumencki. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 7. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Serwis KtoKogo tworzony jest w oparciu o Bazę osób KRS, a ta w oparciu o mające charakter publiczny informacje zawarte w jawnym i dostępnym dla każdego rejestrze — KRS. Informacje w Serwisie mogą zawierać pewną ilość nieścisłości i pomyłek. Zdarza się np., ze nr PESEL został w KRS podany błędnie, przez co niemożliwe było uznanie takiego wpisu (w serwisie KtoKogo) za wpis dotyczący danej osoby. Obowiązek sprostowania błędnych informacji leży po stronie opisywanych podmiotów, które mają obowiązek sprawdzać, czy dane podane w KRS są poprawne.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się w Serwisie, w sposób niezależny od Administratora i niezawiniony przez Administratora niedokładnej, błędnej, nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia. Danych umieszczonych w Serwisie nie należy traktować jako źródła informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną.
 3. Administrator nie będzie poprawiał informacji umieszczonych w Serwisie na wniosek zainteresowanej osoby, jeżeli osoba ta nie wykaże, że informacja zawarta w serwisie KtoKogo jest niezgodna z KRS. Jeżeli informacja pochodząca z KRS jest nieprawdziwa, należy dokonać jej sprostowania w KRS.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zleceń przez Info Veriti, w tym dotyczące sposobu świadczenia przez Info Veriti usługi Płatnego Raportu, powinny być kierowane do Info Veriti zgodnie z regulaminem tej usługi dostępnym na stronie www.infoveriti.pl/regulamin.html.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o ostatecznym kształcie Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  a) okresowego wyłączania Serwisu KtoKogo.pl po uprzednim powiadomieniu Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem;
  b) zaprzestania świadczenia usługi Serwisu po uprzednim powiadomieniu Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu www.KtoKogo.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Pełna treść dokumentu Polityka Ochrony Prywatności Grupy Onet.pl dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie http://www.onet.pl/prywatnosc/.

VIII. REGULAMIN I JEGO ZMIANY

 1. Regulamin w jednym dokumencie zawsze dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.KtoKogo.pl/regulamin.php.
 2. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu
 3. Po ukazaniu się w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 5. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.